PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH

Quy trình quản lý chất lượng được thành lập nhằm mục đích: Bảo đảm với tất cả các khách hàng là Hệ thống quản lý chất lượng của công ty GPL nói chung sẽ tuân thủ và phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO: 9001 : 2015. Qui trình này cung cấp những nét cơ bản và cơ cấu tổ chức của Công ty GPL cùng với sự đóng góp của từng cá nhân trong qui trình đảm bảo chất lượng để phát triển và thực hiện dự án.