CÔNG TY CỔ PHẦN NAVIGOS GROUP VIETNAM

Công Ty Cổ Phần Navigos Group Việt Nam

Địa chỉ: 130 Sương Nguyệt Anh, Bến Thành, 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian thi công: Tháng 10/2015- 05/2016

Hạng mục thi công:

- Hệ thống làm lạnh  

 

Chủ đề liên quan